HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKI        Regulamin rekrutacji dla kandydatów
do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach

                  na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:  
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

2. Zarządzenie nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1pkt. 2 lit. c ustawy -Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas Ipublicznych szkół policealnych.

 
Wymagane dokumenty: 
  1. Podanie z zaznaczeniem wyboru profilu klasy  podanie do pobrania.pdf
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum 
  3. Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego
  4. Zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, sportowych itp. (jeżeli kandydat posiada)
  5. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie)

Harmonogram rekrutacji: 
  1. Od 14 maja do 20 czerwca 2018r. - składanie dokumentów i podań o przyjęcie do liceum w sekretariacie szkoły.
  2. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 1500 - doręczenie przez absolwentów gimnazjów; 
  • kopii świadectwa ukończenia szkoły poświadczonej przez dyrektora gimnazjum
  • kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonej przez dyrektora gimnazjum
  3. Do 9 lipca  2018r.- weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Do 10 lipca 2018r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.
  5.  Do 13 lipca do godz. 1500 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Niedoręczenie przez kandydata orginałów świadectwa i zaświadczenia będzie traktowane jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do liceum w Chobrzanch.
  6. 18 lipca 2018r. do godz. 1500- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji: 
1. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów
2. Podstawą przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach jest łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku: 

a) egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 punktów

b) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta

c) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j.polskiego, matematyki, j.obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno - przyrodniczych - maksymalnie 76 punktów

Przy ustaleniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
stosujemy następujące przeliczenia

celujący - 19 punktów  (4 przedmioty x 19 pkt = 76 pkt)
bardzo dobry - 15 punktów
dobry - 10 punktów
dostateczny - 5 punktów
dopuszczający - 2 punkty

d) Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 24 punkty. 
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów 
potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty: 
* finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 punkty
* finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów
- zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół - 4 punkty 
- potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie  3 punkty na szczeblu: 
    *  powiatowym (rejonowym) - 2 punkty  
    * co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty 
- potwierdzone osiągnięcia arytystyczne - maksymalnie 3 punkty:  
    * na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty  
    * co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty 
- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - 2 punkty.

3. Konkursami organizowanymi prze Świetokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: j.polskiego, j.angielskiego, j.niemieckiego, j.rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii, informatyki.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani sa do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach niezależnie od kryteriów o których mowa w punkcie 1.

5. Dla absolwentów gimnazjum zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa oraz za szczególne osiągnięcia ucznia. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.

6. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.


  2008 - 2010 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach